JobLearns eksperter

JobLearns eksperter

Organisasjonspsykolog (RD)

RD er utdannet psykolog, og har ca. 25 års erfaring med endrings- og prosessledelse for individ, grupper og organisasjoner. Lang erfaring fra arbeidsrettede tiltak, med tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Har jobbet mye med rekrutteringsprosesser, KPI-utvikling, personlighetsvurdering og gjennomføring av intervju. Om lag 6 års erfaring med veiledning av personell i målrettet miljøarbeid. Spesielt fokus på utvikling av felles målforståelse, samkjøring av personalatferd og utvikling av god kommunikasjon.   

Fysioterapeut (HG)

HG er utdannet fysioterapeut, og har særlig mye erfaring med helthetlig syn på menneske i arbeid, kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre, psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi og aktivitetsmedisin. Har lang erfaring i arbeidsrettet tiltak innen avklaring og som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med fokus på helhetlig helse gjennom fysioterapi og alternativ behandling/veiledning, helhetlig tilnærming. 

Gestaltterapeut (ØH)

ØH er utdannet samtaleterapeut (gestaltterapi) og har 6 års videreutdanning innen traumer. Han har lang erfaring med stressmestring og gode mestringsteknikker. Har jobbet på ulike arbeidsrettede tiltak. Lang erfaring med individuell oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere. Har i lang tid jobbet som fagansvarlig og veileder for Oppfølging av sykemeldte. Har i tillegg 4 års erfaring fra AMO-tiltaket Mestring og arbeid (NAV Tiltak Oslo), for arbeidssøkere med sammensatte utfordringer knyttet til blant annet rus og psykiatri. 

Leder JobLearn Ungdom / Recovery (EL)

Utdannet innen pedagogikk, økonomi, personalutvikling, organisasjonspsykologi og ledelse. Solid kompetanse og arbeidserfaring fra skjæringspunktet helse og administrasjon, i tett samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner og ulike deler av helsesektoren. Mye ledererfaring, inkludert rekruttering, og kjenner godt til arbeidsgivers rammevilkår og ulike tilretteleggingsmuligheter. Lang erfaring med oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver, for å styrke relasjonen og bistå med nødvendig tilrettelegging og tilpasninger.  

Ergoterapeut og tilrettelegging på arbeidsplass (TM)

TM er utdannet ergoterapeut med tilleggsutdannelse innen Tryggere traumeterapi, Yoga, Mindfullness og arbeidsplassvurdering med fokus på helhetlig tilrettelegging og rehabilitering mot arbeidslivet. Lang erfaring fra arbeidsrettede tiltak som oppfølging, avklaring og jobbsøkerkurs. Erfaring som leder med personalansvar og ansvar for det systematiske HMS-arbeidet. 

Senior bedriftsrådgiver, gründer og markedsekspert (UF)

UF er en “senior “innen bedriftskultur. Har vært selvstendig bedriftseier og gründer, i en årrekke.  Ulf har en lidenskapelig interesse for marked, formidling og å se det enkelte menneske mennesket for hva det er. Ser løsninger og er nytenkende der andre gir opp. Har mye ledererfaring, inkludert rekruttering, og kjenner godt til arbeidsgivers rammevilkår. Stor kompetanse om det generelle arbeidsmarkedet i Innlandet og kontakt med næringslivet, slik det er i dag. Har jobbet i arbeidsrettede tiltak. Lang erfaring med grupper og individuell oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere. Har jobbet som leder med personalansvar i en årrekke, og har hatt daglig ansvar for oppfølging og tilrettelegging for ansatte i daglig drift og ved sykefraværsoppfølging.  

Sykepleier, med kompetanse på livsstilsendring- karriereveileder (LMS)

LMS er utdannet sykepleier og har kompetanse på livstilsendinger og sykdomslære, som er viktig med tanke på tilrettelegging og motiverende samtaler og undervisning med deltakere. Hun har lang erfaring i veiledning i skjæringspunktet mellom arbeid og helse, og jobber i arbeidsmarkedstiltak og kjenner godt til arbeidslivets krav og forventninger i et arbeidsforhold. 

Sosionom, karriere- og treningsveileder (YECL)

YECL er utdannet sosionom med videreutdanning i karriereveiledning og trening- og treningsplanlegging. Hun er dedikert i arbeidet med å hjelpe og bistå mennesker i vanskelig og sårbare situasjoner, med fokus på endringsprosesser, avdekke ressurser og styrke de, øke den enkeltes livskvalitet ut ifra individuelle forutsetninger. Jobber med veiledning innenfor arbeidsrettet oppfølging og miljøterapi i sikkerhetspsykiatrien (sammensatt problematikk psykiatri/rus). Gjennom sitt arbeid er hun vant til å jobbe med mennesker i sårbare og krevende situasjoner. Hun kjenner godt til hvordan enkelte kjenner på utenforskap, og jobber for å motivere og inkludere de som er i ferd med å falle utenfor, eller allerede har gjort dette. Mye fokus på individuelle ressurser, motivasjonsarbeid, aktivisering, støttesamtaler realitetsorientering og bistå til utarbeiding av målsetninger på kort og lang sikt.  

Ekspertområder

Ekspertene våre har lang og bred erfaring fra arbeid med sykefravær og arbeidsmiljø. De er spesialister på coaching/veiledning, konflikthåndtering, personalutvikling, organisasjonspsykologi, ledelse, pedagogikk, rekruttering, arbeidsinkludering, traumebevisst omsorg, arbeidsmarkedet og arbeidsgivers rammevilkår. 

Mål

JobLearns eksperter har som mål at arbeidstaker skal komme tilbake til sitt nåværende arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Ekspertbistand

Betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.

Kontakt oss