LEGG TIL TREKKSPILL på alle ekspertene.

Roar Dons – Organisasjonspsykolog

Roar er utdannet psykolog, og har ca. 25 års erfaring med endrings- og prosessledelse for individ, grupper og organisasjoner.

Roar har lang erfaring fra arbeidsrettede tiltak, med tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Har jobbet mye med rekrutteringsprosesser, KPI-utvikling, personlighetsvurdering og gjennomføring av intervju.

Om lag 6 års erfaring med veiledning av personell i målrettet miljøarbeid. Spesielt fokus på utvikling av felles målforståelse, samkjøring av personalatferd og utvikling av god kommunikasjon.

Mye erfaring med rådgivning knyttet til kommunikasjon på arbeidsplassen, – veiledning i tverrfaglig team, krevende konfliktsaker der det er vanskelig å se årsak og sammenheng, traumesaker og Motivasjon- og endringsprosesser.

Hanne Høisveen – Spesialpedagog og konflikthåndtering

Hanne er utdannet spesialpedagog og har lang arbeidserfaring som miljøterapeut, arbeid i helse og omsorgssektoren, og kriminalomsorgen. Faglig ansvar for arbeidsinkluderingstiltak i JobLearn og stor erfaring i kontakt med ulike arbeidsgivere i ulike sektorer og bransjer i Innlandet. Hanne har meget god kompetanse innen konflikthåndtering.

Har jobbet i arbeidsrettede tiltak. Lang erfaring med grupper individuell oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere. Jobber som fagansvarlig med personalansvar for jobbsøkerkurs og har daglig ansvar for oppfølging og tilrettelegging.

Traumer og veiledning av traumebevisst omsorg. Stor kompetanse om det generelle arbeidsmarkedet i Innlandet og kontakt med næringslivet.

Erlend Løkken – Leder JobLearn Ungdom / Recovery

Erlend er utdannet innen pedagogikk, økonomi, personalutvikling, organisasjonspsykologi og ledelse. Har mye kompetanse og arbeidserfaring fra skjæringspunktet helse og administrasjon, i tett samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner og ulike deler av helsesektoren.

Har mye ledererfaring, inkludert rekruttering, og kjenner godt til arbeidsgivers rammevilkår og ulike tilretteleggingsmuligheter. Lang erfaring med oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver, for å styrke relasjonen og bistå med nødvendig tilrettelegging og tilpasninger.

Erfaring med Teamanalyse, veiledning og coaching av veileder i leveransen. Risiko- og revisjonsanalyser av mål, plan, tiltak og produkt – for å sikre at leveransen holder høy faglig kvalitet og at vi leverer i tråd med rammeavtaler.

Henriette Gustavsen – Fysioterapeut

Henriette er utdannet fysioterapeut, og har særlig mye erfaring med helthetlig syn på menneske i arbeid, kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre, psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi og aktivitetsmedisin.

Henriette har lang erfaring i arbeidsrettet tiltak innen avklaring og som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med fokus på helhetlig helse gjennom fysioterapi og alternativ behandling/veiledning, helhetlig tilnærming.

Kan vurdere behov for fysikalsk utredning/trening, og legge en plan for opptrening der fysisk helse er årsak til sykemelding. Se sammenheng mellom kropp og arbeid, fysiske og muskulære plager opp imot arbeidslivet. Kan bistå i å se etter balanserte løsninger. Kan bistå deltakere med livsstilsendring totalt sett (kartlegge, planlegge, motivere og følge opp).

Ulf Fløymo

Ulf er en “senior “innen bedriftskultur. Har vært selvstendig bedriftseier grynder en årrekke . Har en lidenskapelige interesse for marked, formidling og se mennesket for hva de er. Ser løsninger og er nytenkende der andre gir opp.

Har mye ledererfaring, inkludert rekruttering, og kjenner godt til arbeidsgivers rammevilkår. Stor kompetanse om det generelle arbeidsmarkedet i Innlandet og kontakt med næringslivet.

Steffen Tingvoll Evensen

Steffen er utdannet kontor og admenistrasjonsmedarbeider med fagbrev. Har god kommunikasjonsevne, knytter lett kontakt og ser nye løsninger.

Steffen er ung, som vi ser som en stor fordel i møte med den yngre målgruppen. Har erfaring fra kursvirksomhet og en til en oppfølging .Har opparbeidet seg stor erfaring i kontakt m

Emly Larsen

Øivind Hjelle – Gestaltterapeut

Øyvind er utdannet samtaleterapeut (gestaltterapi) og har 6 års videreutdanning innen traumer. Han har lang erfaring med stressmestring og gode mestringsteknikker.

Har jobbet på ulike arbeidsrettede tiltak. Lang erfaring med individuell oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere. Har i lang tid jobbet som fagansvarlig og veileder for Oppfølging av sykemeldte. Har i tillegg 4 års erfaring fra AMO-tiltaket Mestring og arbeid (NAV Tiltak Oslo), for arbeidssøkere med sammensatte utfordringer knyttet til blant annet rus og psykiatri.

Erfaring med veiledning i spesielt vanskelige situasjoner, som f.eks. suicidalitet, og debrifing etter spesielle situasjoner. Kan gi internopplæring i traumebasert omsorg, og være en ressursperson på dette for både deltakerne og de andre i teamet.

Tonje Malterud – Ergoterapeut og tilrettelegging på arbeidsplass

Tonje er utdannet ergoterapeut med tilleggsutdannelse innen Tryggere traumeterapi, Yoga, Mindfullnes og arbeidsplassvurdering med fokus på helhetlig tilrettelegging og rehabilitering mot arbeidslivet.

Lang erfaring fra arbeidsrettede tiltak som oppfølging, avklaring og jobbsøkerkurs. Erfaring som leder med personalansvar og ansvar for det systematiske HMS-arbeidet.

Tilrettelegging på arbeidsplass, ergonomi, hjelpemidler, og fysiske og psykososiale omgivelser. Tilpasninger knyttet til kognitive utfordringer, energiøkonomisering og balanse mellom stress- og hverdagsmestring. Har bred kontakt med næringslivet i Innlandet og kjenner meget godt til det regionale arbeidsmarkedets behov og mekanismer.