Hvorfor velge JobLearn?

JobLearn har siden 2003 jobbet tett med ulike bransjer og virksomheter for å hjelpe arbeidssøkere og ulike bedrifter gjennom arbeidsmarkedstiltak. Vi gjør dette gjennom profesjonell og god dialog med enkeltmennesket og arbeidslivet, som baserer seg på tillit, åpenhet og forutsigbarhet. JobLearn har i dag rammeavtale med NAV Tiltak Innlandet for leveranse av ekspertbistand. Vi gjør dette gjennom profesjonell og god dialog med enkeltmennesket og arbeidslivet, som baserer seg på tillit, åpenhet og forutsigbarhet. JobLearn har i dag rammeavtale med NAV Tiltak Innlandet for leveranse av ekspertbistand

«Formålet med ekspertbistand er å forhindre utstøting fra arbeidslivet”

Ekspertens oppgave

En nøytral part med et løsningsfokus

Ekspertens oppgave er å komme inn som en ekstern nøytral person, for å se på situasjonen og forstå bakgrunnen for sykefraværet.

Vi vil gjerne bistå til å løse problemet som leder til sykefravær med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid, eller til å unngå hyppige fravær. Hvilke grep som må til for å komme tilbake til stillingen, eventuelt en tilrettelagt stilling, og hva skal til for å vedlikeholde god funksjon i stillingen. En helhetlig forståelse av situasjonen, fra både arbeidstakers- og arbeidsgivers ståsted, er nødvendig for å kunne foreslå tiltak som bidrar til tilfriskning og tilbakeføring til ordinær arbeidsplass.

Tiltak

Organisatoriske – Psykososiale – Fysiske

Arbeidstakere hvor tilbakeføring til eget arbeid ikke er mulig. Vi jobber og strekker oss langt før anbefaling om avslutning av arbeidsforhold, men i noen tilfeller er det tydelig at det ikke finnes bærekraftige løsninger for å fortsette.

Vurderingen gjøres på bakgrunn av;

  • forhold hos arbeidstaker
  • forhold hos arbeidsgiver
  • forhold i arbeidslivet

Det vil i disse tilfellene foreligge forslag til arbeidstakers plan mot det ordinære arbeidsmarkedet. Det kan inneholde plan eller ytterligere behov for bistand.

Kontakt oss