Primærveileder

Ansvar for arbeidstaker og arbeidsgiver i gjennomføring av ekspertbistand. Primærveileder trekker inn eksperter etter individuell vurdering og ved behov. Denne sørger også for en sømløs gjennomføring av leveransen. Har også ansvar for rapporter og administrering/tverrfaglig dokumentasjon.

Tverrfaglig team

I hver sak opprettes det et tverrfaglig som består av eksperter knyttet opp imot behov og bestilling fra kunden, og oppstartsamtaler og dialogmøte gjennomført av primærveileder. Det vil også være muligheter for justering av eksperter knyttet til tverrfaglig team basert på effektmåling av tiltak og aktivitet i leveransen. Tverrfaglig team har ukentlige møter og inngår også i møtet mellom alle ekspertene i leveransen.

Ekspert

Kobles inn i tverrfaglig team med sin ekspertkompetanse av primærveileder etter kundens bestilling og individuelle samtaler, og dialog med arbeidstaker / arbeidsgiver.

JobLearn leverer et kompetent ekspertteam med kompletterende kompetanse

Onboarding

Innledende kartlegging etter bestilling. Gjennomføre individuell samtale og dialogmøte med alle parter for å

 

Ekspert-kartlegging

Kartlegging av arbeidstakerens funksjon sammenlignet med arbeidsgivers forventninger og krav.

Individuelt tilpasset kartlegging avhengig av det totale utfordringsbildet

Veiledning

Veiledningssamtaler og samtaler med eksperter både for arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Tiltak

Tilrettelegging på arbeidsplass og jobbutvikling. 

Arbeidsutprøving på egen arbeidsplass eller hos annen arbeidsgiver. Igangsette opptreningsplan

Vurdering av tiltak

Effektmåling av etablerte tiltak og aktivitet. Eventuelt justering av etablerte tiltak.

Avslutning av ekspertbistand

Dialogmøte med arbeidsgiver og arbeidstaker. Anbefaling og årsaks- vurdering

Gjennomgang av plan for tilbakeføring og avstemmer plan med alle involverte

Rapportering

Rapport sendes arbeidstaker og arbeidsgiver med kopi til NAV.

Beskrive gjennomføring av eksperbistand, årsak til sykefravær og tiltak etter endt ekspertbistand

Evaluering og vurdering

Tilbakemelding fra arbeidsgiver og arbeidstaker

Kontakt oss