Etiske retningslinjer for våre ansatte

Våre etiske retningslinjer gjelder for alt personell tilknyttet Joblearn enten de er fast ansatte, er innleid eller har annet midlertidig engasjement for selskapet, heretter kalt «ansatte» . Retningslinjene skal distribueres til alle ansatte og være synlige på Joblearns hjemmesider.

De etiske retningslinjene skal etterleves av alle ansatte. Forholdet mellom ansatt og deltager skal være preget av respekt, profesjonalitet, diskresjon, lojalitet og redelighet (se punktene nedenfor). Dersom deltager eller ansatte opplever brudd på de etiske retningslinjene, skal de bruke gjeldende rutiner for klage og varsling (se siste punkt nedenfor).

Maktforholdet mellom ansatt og deltager er asymmetrisk, og det ligger et særlig ansvar på ansatte for at veiledning, oppfølging, undervisning etc skjer i overensstemmelse med de etiske retningslinjene. Dette gjelder i særlig grad ved individuell veiledning og kontakt, hvor relasjonen mellom ansatt og deltager er mer personlig, og hvor deltagert kan havne i en sårbar situasjon.

Respekt

Ansatt og deltager skal vise respekt for hverandre og ikke opptre på en måte som krenker den andres personlige eller faglige integritet og verdighet. Seksuell trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel atferd skal ikke forekomme, og kan føre til oppsigelse/suspensjon. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om trakassering gjelder ansatt så vel som deltager.

Ansatt skal unngå̊ atferd som kan virke ekskluderende eller krenkende for deltagere.

 

Profesjonalitet

Ansatt og deltager skal holde en profesjonell distanse i veilednings- og oppfølgingssammenheng. Ansatt har et særskilt ansvar for å ikke innlede en relasjon til deltager som setter deltageren i en sårbar situasjon.

Doble relasjoner, hvor ansatt og deltager har et privat forhold i tillegg til det profesjonelle, kan føre til habilitetsproblemer og skal i hovedsak ikke forekomme. Dersom dette inntreffer skal overordnet varsles umiddelbart.

Relasjon

Profesjonell distanse skal ikke hindre at ansatte opparbeider gode relasjoner med deltagere eller er lydhør for personlige forhold hos deltager som er av betydning for oppfølging veiledning og læring.

Ansattes omsorgsrolle skal imidlertid ikke erstatte profesjonell helsehjelp.

Selv om ansatte skal være lydhør for personlige forhold hos deltager, hører den ansattes egne personlige betroelser ikke hjemme i en slik relasjon.

Diskresjon og lojalitet

Ansatte har taushetsplikt og skal vise diskresjon i omtale av deltagere, kolleger og interne forhold i selskapet. Ansatte skal omtale kolleger og deltagere med respekt, både internt og eksternt. Ansatte skal ta hensyn til Joblearns omdømme.

Ansatte skal utvise skjønn i sosiale medier slik at hensynet til diskresjon i relasjonen til kolleger og deltagere ivaretas.

Ansatte er underlagt taushetsplikt, men kan ikke ta for gitt at deltagere behandler fortrolig informasjon med tilsvarende diskresjon.

Klager

Dersom deltager opplever uakseptabel adferd, gjelder retningslinjene om varsling. Se egen side om varsling.

Ansatte som har mistanke om at en deltager er utsatt for uakseptabel atferd, skal umiddelbart ta kontakt med administrasjonen.