De etiske retningslinjene skal etterleves av alle ansatte. Forholdet mellom ansatt og deltager skal være preget av respekt, profesjonalitet, diskresjon, lojalitet og redelighet (se punktene nedenfor). Dersom deltager eller ansatte opplever brudd på de etiske retningslinjene, skal de bruke gjeldende rutiner for klage og varsling (se siste punkt nedenfor).

JobLearn benytter verktøy fra Kompetanse Norge til å reflektere, styrke etisk bevissthet og øke kompetansen innen etikk i karriereveiledningen.

Maktforholdet mellom karriereveileder og deltaker er asymmetrisk, og det ligger et særlig ansvar på våre ansatte for at veiledning, oppfølging, undervisning etc. skjer i overensstemmelse med de etiske retningslinjene. Dette gjelder i særlig grad ved individuell veiledning og kontakt, hvor relasjonen mellom karriereveileder og deltaker er mer personlig, og hvor deltager kan havne i en sårbar situasjon.


Respekt

Karriereveileder og deltaker skal vise respekt for hverandre og ikke opptre på en måte som krenker den andres personlige eller faglige integritet og verdighet. Seksuell trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel atferd skal ikke forekomme, og vil føre til oppsigelse/suspensjon. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om trakassering gjelder karriereveileder så vel som deltaker.

Karriereveiledere skal unngå̊ atferd som kan virke ekskluderende eller krenkende for deltakere.

Profesjonalitet

Karriereveileder og deltaker skal holde en profesjonell distanse i veilednings- og oppfølgingssammenheng. Karriereveileder har et særskilt ansvar for å ikke innlede en relasjon til deltaker som setter deltakeren i en sårbar situasjon.

Doble relasjoner, hvor karriereveileder og deltaker har et privat forhold i tillegg til det profesjonelle, kan føre til habilitetsproblemer og skal i hovedsak ikke forekomme. Dersom dette inntreffer skal overordnet varsles umiddelbart.

Relasjon

Profesjonell distanse skal ikke hindre at karriereveileder opparbeider gode relasjoner med deltakere eller er lydhør for personlige forhold hos deltaker som er av betydning for oppfølging, veiledning og læring.

Karriereveileders omsorgsrolle skal imidlertid ikke erstatte profesjonell helsehjelp.

Selv om karriereveiledere skal være lydhøre for personlige forhold hos deltaker, hører karriereveileders egne personlige betroelser ikke hjemme i en slik relasjon.

Diskresjon og lojalitet

Karriereveiledere har taushetsplikt og skal vise diskresjon i omtale av deltakere, kolleger og interne forhold i selskapet. Karriereveiledere skal omtale kolleger og deltakere med respekt, både internt og eksternt. Karriereveiledere skal ta hensyn til JobLearns omdømme.

Karriereveiledere skal utvise skjønn i sosiale medier slik at hensynet til diskresjon i relasjonen til kolleger og deltakere ivaretas.

Karriereveiledere er underlagt taushetsplikt, men kan ikke ta for gitt at deltakere behandler fortrolig informasjon med tilsvarende diskresjon.

Klager

Dersom deltaker opplever uakseptabel adferd, gjelder retningslinjene om varsling.

Karriereveiledere som har mistanke om at en deltaker er utsatt for uakseptabel atferd, skal umiddelbart ta kontakt med HR-sjef Mari Synne Stensholt, e-post: mari.stensholt@joblearn.no