Ekspertbistand

Hva er Ekspertbistand?

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø til å hindre langtidsfravær, korte ned sykeperioden eller hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb. Ordningen er støttet av NAV, det vil si at det er tilskuddsbasert, og tilskuddet til ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen 2019-2022. Dette er en Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter kan søke NAV om tilskuddet som skal hjelpe arbeidstakere og deg som arbeidsgiver med å løse et problem som fører til sykefravær. NAV, arbeidstaker og arbeidsgiver må være enige. Det er opp til bedriften å velge eksperten som skal hjelpe i sykefraværssaken. JobLearn har ekspertene og bistår gjerne i samarbeidsprosessen.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maks sats kr 22.300 per deltaker (2023). Dette tilsvarer ca 25 timer med bistand. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Ekspertens forberedelser, arbeidet på arbeidsplassen inkludert samtaler, kartlegging og veiledning og etterarbeid med rapporten med anbefalinger dekkes av tilskuddet.

Ekspertbistand er aktuelt når:

  • du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstakeren trenger ikke å være sykmeldt når du søker om tilskudd til ekspertbistand.

  • du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, som for eksempel konfliktløsning, oppfølging og tilrettelegging.

  • både du og arbeidstakeren ønsker hjelp.

Ekspertbistand er en ordning for å redusere sykefraværet i Norge.

Målet med Ekspertbistand

JobLearn samarbeider med arbeidstaker og arbeidsgiver for å skape en bærekraftig tilknytning til arbeidslivet, og for minske sykefraværet. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

Ekspertens oppgave

Ekspertens oppgave er å komme inn som en ekstern nøytral part, for å se på situasjonen og forstå bakgrunnen for sykefraværet. En nøytral part med et løsningsfokus!

Vi bistår med å løse problemet som leder til sykefravær med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid, eller til å unngå hyppige eller lengre fravær. En helhetlig forståelse av situasjonen, fra både arbeidstakers- og arbeidsgivers ståsted, er nødvendig for å kunne foreslå tiltak som bidrar til tilfriskning og tilbakeføring til ordinært arbeid.

Hvorfor velge JobLearn?

JobLearn er din nøytrale partner i sykemeldingsoppfølging. Gjennom profesjonell og god dialog med enkeltmennesket og arbeidsgiver, skaper vi et grunnlag for en trygg prosess mot tilbakeføring til arbeid. Basert på tillit, åpenhet og forutsigbarhet, kan vi stille de vanskelige spørsmålene som ivaretar både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi har siden 2000 jobbet tett med ulike bransjer og virksomheter for å hjelpe arbeidssøkere og ulike bedrifter gjennom arbeidsmarkedstiltak.

Suksessfaktorer
  • Helhetlig og spisset kartlegging

  • Individuell, arbeidsrettet rehabiliteringsplan

  • Selvledelse / Ansvar for egen utvikling

  • Helsefremmede aktiviteter og positiv psykologisk tilnærming
  • Arbeidsdeltakelse som mål og middel i rehabiliteringsprosessen
  • Samarbeid i tverrfaglig team
  • Kvalitetssikring

Vi hjelper alle parter med å se nye muligheter!

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.
Trine-Lise Lyng, Avdelingsleder Ekspertbistand.
Telefon: 466 39 109. E-post: trine-lise.lyng@joblearn.no

Kontakt oss

Leder Ekspertbistand

Line Jeanette Holt

Leder Kurs og Ekspertbistand

Epost: line.jeanette.holt@joblearn.no