Mål

Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Resultat
Resultatet av tiltaket er at deltaker – til tross for skade eller sykdom – beholder et arbeidsforhold eller etablerer en jobbtilknytning og opplever mestring i et helsefremmende arbeid. Alternativt oppnår deltaker gjennom tiltaket bedret helse, og mestring i å kunne være en reell, ordinær jobbsøker, på egenhånd eller i regi av et arbeidsmarkedstiltak.

Varighet
Varigheten av Arbeidsrettet rehabilitering tilpasses deltakerens individuelle behov. Tiltaket varer som hovedregel i inntil 4 uker, og kan ved behov forlenges til maksimalt 12 uker.

Strategier og suksessfaktorer
Gjennom tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering veileder JobLearn deltakerne til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade. JobLearn tilbyr individuelt tilpasset løsningsrettet bistand til deltaker.

Suksessfaktorer:

 • Helhetlig og spisset kartlegging
 • Individuell, arbeidsrettet rehabiliteringsplan
 • Selvledelse / Empowerment
 • Helsefremmede aktiviteter og positiv psykologisk tilnærming
 • Arbeidsdeltakelse som mål og middel i rehabiliteringsprosessen
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Kvalitetssikring


Aktiviteter

Vi prioriterer å gjennomføre aktiviteter som støtter deltakers progresjon mot arbeidsdeltakelse.

Eksempel på aktiviteter:

 • individuelle veiledningssamtaler der målet er å:
  • øke kunnskap om egne ressurser, ferdigheter og arbeidsmuligheter
  • bistå deltaker med å definere mål og delmål i forhold til sin arbeids- og helsesituasjon for å oppnå økt arbeidsdeltakelse.
  • motivere deltaker til å ha tro på egen mestringsevne og planlegge mestringsaktiviteter.
 • generell opptrening, daglig funksjonsfremmende trening og nødvendig instruksjon knyttet til fysisk trening individuelt eller i gruppe.
 • opplæring, motivasjon, livsstils- og kostholdsveiledning, trening i sosial mestring, individuelt eller i gruppe.
 • arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving og kontakt med arbeidslivet
Kontakt Øst-Viken

Fredrikstad

Adresse: Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad