Åpenhetsloven hos JobLearn

Bakgrunn
Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, og har som formål å fremme
virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester,
samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter
håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold.

JobLearn AS er underlagt loven, og har følgende plikter i henhold til loven:
– Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
– Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
– Plikt til å besvare forespørsler om informasjon

Aktsomhetsvurdering

1. Åpenhet og ansvarlighet i styring av JobLearn AS
1.1 Strategi og verdigrunnlag
JobLearn AS er en privat virksomhet eid av Intendia Holding. Selskapet er
spesialister på avklaring, oppfølging, karriereveiledning, arbeidsinkludering,
tilrettelegging på arbeidsplasser og samarbeid med arbeidsgivere. Gjennom våre
individuelle oppfølgingstiltak eller kurs/gruppetiltak, bistår vi våre deltakere i å nå
sine mål om arbeid eller å få avklart sin arbeidsevne.

Vårt mål:
Målet er å oppnå økt arbeidsinkludering og forhindre utenforskap.
Våre verdier:
Innovasjon, integritet og arbeidsglede

Vi samarbeider tett med næringslivet om arbeidsinkludering, arbeidsutprøving,
tilrettelegging og oppfølging av sykefravær, og vi er en kostnadsfri rekrutterings- og
sparringspartner for våre samarbeidsbedrifter.
NAV er vår største kunde og vi er stolte av det gode samarbeidet gjennom mer enn
20 år for å løse samfunnsoppdraget om å få flere i jobb og hindre utenforskap.

1.2 Etiske regler
Det er etablert etiske retningslinjer for våre ansatte og deltakere i de ulike
tiltakene. Dette for å sørge for at både ansatte og deltakere har en trygg hverdag,
som sikrer likebehandling og fravær av diskriminering. Retningslinjene er
tilgjengelig på våre hjemmesider: www.joblearn.no.
Videre setter personalhåndbok og lederhåndbok fokus på en trygg og bærekraftig
arbeidsplass. Disse håndbøkene er tilgjengelig for alle ansatte i vårt HRM system.
1.3 Retningslinjer for varsling
Selskapet har også en egen, og godt kommunisert, policy for varsling, der den
enkelte ansatte har mulighet til å varsle uregelmessigheter, også til nøytral
tredjepart.
Med et grunnleggende sett av verdier og etiske regler i bunn, som regler for
adferd, ligger det som en forutsetning at dette brukes til å kvalifisere partnere og
leverandører, og på samme måte diskvalifisere de samme aktørene, dersom de
viser en adferd som er i strid med retningslinjene i JobLearn.
1.4 Oppsummering
Det er selskapets vurdering at vårt verdigrunnlag og retningslinjer for
regeletterlevelse, gir begrenset risiko for negativ påvirkning på
menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til selskapets virksomhet.

2. Kartlegging og vurdering av risiko for negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter

2.1 Virksomhetens omfang, art og kompleksitet
I henhold til Åpenhetsloven (2022) skal omfanget av arbeid med
aktsomhetsvurdering stå i forhold til virksomhetens art, omfang og geografiske
nedslagsfelt. Selskapet er av den mening at virksomhetens art som virksomhet
innen utdanning, størrelse og kompleksitet, med Norge som nedslagsfelt, gir
begrenset risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og arbeidsforhold
som følge av selskapets virksomhet. Snarere åpner virksomheten for at flere får
tilgang til deltakelse i arbeidslivet.
2.1.1 Geografisk område for virksomheten
JobLearn driver virksomhet over store deler av Norge. Selskapet er bygd opp, og
styres etter norske lover og regler. Det er JobLearns vurdering at norsk
organisasjonskultur og norsk arbeidslovgivning i stor grad bidrar til å redusere
risikoen for dårlige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter. Norge er et
samfunn med et komparativt høyt nivå av respekt og likestilling, og en
underliggende stor grad av åpenhet både i arbeidsliv og samfunnsliv.
2.1.2 Virksomhetens størrelse og kompleksitet
Det er likeledes slik at virksomhetens begrensede omfang gir en stor grad av
transparens i egne rekker – med en enkel og relativt flat organisasjonsstruktur og
korte beslutningsveier. Også dette bidrar til å redusere risikoen for negativ
påvirkning av arbeidsforhold og menneskerettigheter.
Våre arbeidsmarkedstiltak utvikles av produkt- og fagansvarlig og andre
ansvarspersoner i JobLearn i takt med anbudsutlysninger fra NAV. Vi har fire ulike
tiltak med følgende mål:
ARBEIDSRETTET REHABILITERING (ARR): Målet med Arbeidsrettet rehabilitering
er å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale
problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.
AVKLARING: Avklaring skal kartlegge og vurdere tiltaksdeltakerens arbeidsevne og
eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid.
Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på
arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.
OPPFØLGING: Oppfølgingstiltaket vil hjelpe deltakere med å komme ut i jobb, eller
beholde jobben de har.
KURS: Kompetansehevende og jobbsøkerkurs.
Alle tiltakene er utviklet av interne ressurser, og våre karriereveiledere er i stor grad
ansatt i selskapet. Vi benytter i noen utstrekninger innleide veiledere til kortvarige
oppdrag på kurs. Dette er i hovedsak personer med enkeltmannsforetak.
Virksomheten er etablert over store deler av landet, i hht hvor vi til enhver tid har
rammeavtale med NAV. Vårt hovedkontor, hvor administrasjon og Produkt- og
fagutvikling har sin base, er i Akersgata 45.

2.1.3 Det er begrenset risiko for brudd på HMS-regelverk og reguleringer,
basert på virksomhetens art. Samtidig er det sentralt at virksomheten og dens
ledelse har fokus på et godt, trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Virksomheten har:
– Etablert et felles AMU med representanter som møtes 2-3 ganger i året
– Til enhver tid oppdatert personalhåndbok og lederhåndbok som er tilgjengelig i
vårt HRM-system.
– Etablert bedriftshelsetjenesesamarbeid (BHT).
– Pulsmålinger ble etablert høsten 2023 for å måle pulsen på organisasjonen på
annenhver ukes basis. Tidligere har selskapet gjennomført årlige
medarbeiderundersøkelser, den siste ble gjennomført i mai 2023.
– Informasjonsmøter for alle ansatte annenhver måned.
– Det avholdes videre årlige HMS-uker med fokus på det fysiske og psykososiale
arbeidsmiljøet.

2.2 Leverandører og samarbeidsformer
SaaS-partnere til JobLearn er større internasjonale partnere som Ecit, Technix,
Cisco og Microsoft. Selskapet tar utgangspunkt i at disse virksomhetene følger
etablert standard for utvikling, bærekraft og arbeidsmiljø. I våre samarbeid
forventer vi, og følger opp, at våre leverandører viser respekt for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med sitt virke og
produksjon.
2.3 Arbeidsforhold for underleverandørers egen og innleid
arbeidskraft
Det kan potensielt være en utfordring dersom løsninger utvikles av utviklere og
fagressurser (potensielt også underleverandører til våre partnere) i eksterne
markeder med andre standarder enn de vi anerkjenner i Norge og Skandinavia. Vi
er derfor pliktig til å søke å avdekke og unngå avvik i forhold til de standarder og
lovverk vi selv er underlagt. Binding gjennom kontrakter og tett oppfølging av
partnere, sikrer at dette ikke oppstår.
2.4 Oppsummering
Det er selskapets vurdering at den type virksomhet selskapet driver, gir liten risiko
for negative virkninger for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Selskapet praktiserer arbeidet hardt, og krever at også leverandører og
underleverandører fører en praksis på dette området som er i tråd med lovverk og
JobLearns retningslinjer.

3. Tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negative
konsekvenser
I selskapets risikovurdering ansees risikoen for negativ påvirkning av arbeidsmiljø
og rettigheter som akseptabel. Det er heller ikke i selskapets overvåking observert
uønskede hendelser.

 

ÅRSRAPPORTEN FOR JOBLEARN  2023